Voorwaarden

De voorwaarden van praktijkinfo.nl bestaan uit 2 onderdelen.

Algemene Voorwaarden


Klik hier voor de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. 

Bijzondere voorwaarden

De besloten vennootschap Springer Media B.V. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 32107635.


1: Definities

 • Abonnee - degene die met Springer een overeenkomst sluit voor de Diensten.
 • Abonnement - het overeengekomen doorlopend gebruik van de Diensten.
 • Algemene Voorwaarden - de algemene voorwaarden van Springer (zie www.springermedia.nl ).
 • Diensten - de door Springer aan Abonnee te verlenen diensten ten aanzien van:
  • het gebruik van de module (thans beschikbaar op www.praktijkinfo.nl ) om een Praktijksite te bouwen en daarbij behorende programmatuur, scripts en databanken;
  • de onderhoud-, hosting- en beheerdiensten van Springer;
  • het leveren en ter beschikking stellen en invoeren op de website van Abonnee van bepaalde informatie.
 • Praktijksite- de met gebruikmaking van de Diensten vervaardigde website van Abonnee.
 • Springer - Springer Media B.V., tevens handelend onder de naam Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Voorwaarden - deze Bijzondere Voorwaarden Praktijkinfo.nl.


2: Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten en het Abonnement.

2.2 Springer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen worden aan Abonnee kenbaar gemaakt via een e-mailnieuwsbrief. De actuele versie van deze Voorwaarden is steeds opvraagbaar via www.praktijkinfo.nl c.q. de Praktijkinfo Assistent (PIA, de beheermodule van Praktijkinfo).

2.3 In aanvulling op deze Voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, van Abonnee wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


3: Abonnement, duur en beëindiging
3.1 Tegen betaling van de overeengekomen prijs zal Abonnee gerechtigd zijn om gedurende de looptijd van het Abonnement een Praktijksite aan te maken, in stand te houden en te gebruiken onder de bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden.

3.2 De looptijd van een Abonnement bedraagt een jaar. Indien het Abonnement niet uiterlijk twee maanden voor afloop van het Abonnement wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd met een periode van een jaar.

3.3 Het Abonnement kan op de volgende manieren worden opgezegd:

 • per e-mail aan: praktijkinfo@bsl.nl
 • per brief aan:
  Praktijkinfo.nl
  Postbus 246
  3990 GA Houten
 • via de PraktijkInfo Assistent (PIA): via de tab ‘abonnement’

In geval van opzegging per e-mail of brief dienen de registratiegegevens van de praktijk van Abonnee vermeld te worden zoals bekend in het Praktijkinfo-systeem.


4: Gebruik en beheer Praktijksite door Abonnee
4.1 Abonnee zal vanaf het moment van het aanmaken van de Praktijksite zelf optreden als beheerder van deze Praktijksite. De Praktijksite wordt geëxploiteerd voor rekening en risico van Abonnee.

4.2 De Praktijksite, Diensten, het Abonnement en/of gebruiksrechten mogen slechts worden aangewend voor de Praktijksite en voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom en privacybescherming.

4.3 Abonnee zal zich bij gebruikmaking van de Diensten in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker en arts verwacht mag worden.

4.4 Abonnee staat ervoor in dat de informatie die door Abonnee of een derde (al dan niet met toestemming) op of via de Praktijksite verspreidt, zorgvuldig is samengesteld en van toepassing is op de praktijk en de praktijkvoering van de Abonnee. De informatie dient niet foutief en/of misleidend te zijn of voor derden belastende of beschadigende informatie te bevatten.

4.5 Abonnee staat ervoor in dat de informatie die Abonnee of een derde op of via de Praktijksite verspreidt, in overeenstemming is met het toepasselijke recht, waaronder mede begrepen eventueel geldende voorschriften van andere landen, en geen inbreuk oplevert of strijdig is met enig recht van een derde, waar onder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom en privacybescherming.

4.6 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor eigen internettoegang, beveiliging van gegevens, het vervaardigen van back-ups van gegevens en de juistheid en volledigheid van de gegevens op de Praktijksite.

4.7 Het is Abonnee niet toegestaan Praktijksite aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

4.8 Springer oefent geen invloed uit op de informatie die door Abonnee op Praktijksite wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.


5: Privacy en persoonsgegevens
5.1 De persoonsgegevens van Abonnee die door Abonnee aan Springer ter beschikking zijn gesteld, zullen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van Diensten en informatie in het kader van het Abonnement;
 • het leveren van relevante informatie en aanbiedingen;
 • facturering;
 • het uitvoeren van overeenkomsten tussen Abonnee en Springer.

5.2 Abonnee verklaart zich door middel van aanlevering van zijn persoonsgegevens akkoord met de doeleinden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

5.3 Zowel Abonnee als Springer zullen zich gedragen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en verdere wettelijke regels, gedragscodes, privacyreglementen en voorwaarden.

5.4 Voor zover Springer persoonsgegevens beheert c.q. bewerkt, is Abonnee in de zin van de WBP aan te merken als verantwoordelijke.

5.5 Op eerste verzoek zal Springer Abonnee informeren over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de WBP, voor zover van belang voor de uitvoering van het Abonnement. Springer staat ervoor in dat is voldaan aan de vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Abonnee worden ingevoerd, mits Abonnee de redelijke instructies van Springer getrouw opvolgt.

5.6 Springer zal persoonsgegevens die in het kader van de Diensten aan haar bekend worden, uitsluitend verwerken in het kader van het Abonnement c.q. de Diensten en geheimhouding in acht nemen.

5.7 Springer en Abonnee zullen ieder zorg dragen voor technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te realiseren.

5.8 Abonnee heeft op grond van de WBP verplichtingen tegenover de patiënten en eventuele andere betrokkenen, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, alsmede het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Abonnee. Springer zal medewerking verlenen aan de door Abonnee na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking komen voor rekening van Abonnee.

6: Beheer, hosting en onderhoud
6.1 Springer en haar leveranciers verzorgen de hosting, het technisch en functioneel beheer en het onderhoud van de Diensten en de Praktijksite.

6.2 Springer draagt zorg voor beschikbaarheid van de Praktijksite, overeenkomstig het serviceniveau in artikel 8. Springer spant zich in om zo optimaal mogelijk aan dit service niveau te voldoen. Springer aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit niveau op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

6.3 Springer draagt zorg voor een dagelijkse back-up van alle bestanden op de server.  maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voorvloeiende schade.

6.4 Springer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Praktijksite (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de Praktijksite.

6.5 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van het systeem of de Praktijksite geeft Abonnee niet het recht op enige terugbetaling van een deel van de factuur.


7: Helpdesk
7.1 Springer is het eerste aanspreekpunt voor Abonnee, inclusief de eerstelijns helpdesk.

7.2 De algemene helpdesk van Springer is op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Daarnaast is de helpdesk per email bereikbaar. Emails worden op werkdagen in principe binnen 48 uur beantwoord.

7.3 Technische problemen die ten koste gaan van de dienst worden overeenkomstig hetgeen in de Service Levels in artikel 8 is bepaald opgepakt.


8: Service Levels

Service Level  Omschrijving
Beschikbaarheid
 • 99% van de tijd, gemeten per jaar, behoudens in perioden van periodiek noodzakelijk onderhoud.
 • Dergelijk onderhoud zal zoveel mogelijk in de nachtelijke uren (van 0:00 uur tot 8:00 uur) plaatsvinden teneinde zo min mogelijk Abonnees te beletten de Praktijksite te bezoeken en te gebruiken;
 • de tijdstippen van onderhoud zullen zo spoedig mogelijk tevoren worden bekend gemaakt, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is.
Beschikbaarheid voldoende bandbreedte en servercapaciteit Springer zal er voor zorg dragen dat er voldoende bandbreedte en servercapaciteit is om de Abonnee van de Praktijksite normaal gebruik te kunnen laten maken van de Praktijksite. Deze bandbreedte en servercapaciteit zal afhankelijk van het aantal bezoekers/gebruikers van de Praktijksite steeds binnen een periode van 2 maanden aan het aantal bezoekers/gebruikers worden aangepast.
Responsetijd  Springer zal bij technische gebreken in de Praktijksite op werkdagen zo snel mogelijk, doch maximaal binnen 1 uur na constatering van het ernstige gebrek dan wel binnen 1 uur na melding van het gebrek een aanvang maken met het herstel wanneer deze technische gebreken de optimale uitvoer van de Praktijksite belemmeren.
Hersteltijd  Springer streeft er naar ernstige technische gebreken in de Praktijksite op werkdagen binnen 4 uur na melding te hebben verholpen. Overige gebreken zullen binnen 1 werkdag worden verholpen.
Beschikbaarheid telefonische Helpdesk Springer De telefonische Helpdesk van Springer zal voor medewerkers van de klant in ieder geval op werkdagen van 9:00 uur tot 17.00 uur beschikbaar zijn.


9: (Tijdelijk) stopzetten Abonnement
9.1 Onverminderd de verplichtingen van Abonnee, waaronder de verplichting om de overeengekomen vergoedingen te voldoen, heeft Springer zonder daarvoor schadeplichtig te zijn het recht om het Abonnement en/of de Praktijksite geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, onbereikbaar te maken en/of het gebruik hiervan te beperken en levering van Diensten op te schorten, indien Abonnee enige verplichting jegens Springer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden van Springer. Springer zal Abonnee van haar voornemen tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Springer kan worden gevergd.

9.2 Tot heringebruikstelling van het Abonnement kan worden overgegaan, indien Abonnee binnen een door Springer gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en een door Springer vast te stellen redelijk bedrag voor heringebruikstelling heeft voldaan.

9.3 Voor de gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) stopzetten van het Abonnement c.q. het verwijderen en/of onbereikbaar maken van de Praktijksite en/of informatie zal Springer nimmer aansprakelijk zijn jegens Abonnee en/of derden. Abonnee zal Springer vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle eventuele aanspraken van Springer en/of derden. Eventuele kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van de Praktijksite en/of informatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel komen voor rekening van Abonnee.

10: Intellectuele eigendom
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en de Praktijksite, overige programmatuur, websites en ter beschikking gestelde documenten blijven voorbehouden aan Springer en haar leveranciers.

10.2 De rechten van intellectuele eigendom op door Abonnee op of via de Praktijksite ter beschikking gestelde informatie, blijven berusten bij Abonnee.

10.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Springer is het Abonnee niet toegestaan materiaal, of delen daarvan waar Springer en/of haar leveranciers de rechten van intellectuele eigendom om bezitten te wijzigen, op een andere wijze of vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van het Abonnement de rechten zijn verkregen of te vermenigvuldigen.

10.4 Het is Abonnee niet toegestaan om aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen en/of over te dragen op welke titel dan ook, behoudens schriftelijke toestemming van Springer.


11: Aansprakelijkheid
11.1 Springer spant zich in voor optimale beschikbaarheid van de Praktijksite, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Praktijksite.

11.2 Springer spant zich ervoor in dat de door haar aangeleverde informatie op de Praktijksite en Diensten van Praktijkinfo.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn en correct functioneren.

11.3 Abonnee vrijwaart Springer voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook (inclusief aansprakelijkheid grensoverschrijdend gegevensverkeer, gebruik van persoonsgegevens, kosten, schaden en boeten) verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Praktijksite, hyperlinks, het Abonnement of andere Diensten.

11.4 Meer in het bijzonder is Springer niet aansprakelijk voor:

 • (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Diensten en/of de Praktijksite en/of storingen en/of onvolkomenheden in telecommunicatie-infrastructuur of voor uitval of onbereikbaarheid van apparatuur en/of programmatuur;
 • schade als gevolg van uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan telecommunicatie-infrastructuur, het systeem of de Praktijksite en/of de Diensten;
 • schade in geval van, en als gevolg van, verwijdering, blokkering en/of beperking van Internetpagina’s, content, data en/of hyperlinks;
 • voor eventueel verlies van gegevens en daaruit voorvloeiende schade.

11.5 Springer is niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Abonnee of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken zoals onzorgvuldig en/of onvoorzichtig gebruik van de Praktijksite, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van de Praktijksite, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor de Praktijksite bestemd is.

11.6 Springer is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen in programma’s en andere (gegevens)bestanden. Abonnee dient zelf zorg te dragen voor adequate en bijgewerkte virusbescherming.

11.7 Springer is niet aansprakelijk voor de juistheid van via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie en software. Springer is niet aansprakelijk voor de juistheid van de beschikbare informatie en voor het juist functioneren van Praktijkinfo, noch voor de gevolgen en schade die daaruit voortvloeit.

11.8 Een en ander geldt onverkort de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland op 17 juli 2009 onder akte nummer SPR20090717